ปฏิทินงาน ดร.สุพักตร์ มี.ค.60

ball1iconnew

2 มีนาคม 2560….9.00-12.30 น. ประชุมรายงานผลการทดลองใช้ระบบปฐมวัย สมศ.

6 มีนาคม 2560….โรงเรียนบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

 • เรื่อง การจัดทำแผนยุทธศาสตร์
 • เอกสารประกอบการบรรยาย

7 มีนาคม 2560….มสธ.  ประชุมชุดวิชาประกันคุณภาพฯ

8 มีนาคม 2560….12.00 น. สวนกุหลาบวิทยาลัย กทม.

9 มีนาคม 2560….สพม.20 อุดรธานี

10  มีนาคม 2560….7.30 น. ศิริราช

12 มีนาคม 2560….9.00-16.00 น. สมศ. คณะทำงานยุทธศาสตร์

14 มีนาคม 2560….หอวังนนท์  และ สมศ.

 • 9.00-12.00 น. ภาพความสำเร็จของหอวังนน์ ภายใต้ ประเทศไทย 4.0
 • 13.30 น.ประชุมกรมการ กพพ. สมศ.

15 มีนาคม 2560….อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม  อ่างทอง

16 มีนาคม 2560….ประชุมสภามหาวิทยาลัย NSTRU

17 มีนาคม 2560….

 • 9.00-12.00 ประชุมชุดวิชา มสธ.
 • 13.30 น. ประชุมกรรมการวิจัย สมศ.

18  มีนาคม 2560….8.00 น. และ 14.00 น. ศิริราช

20-21  มีนาคม 2560….สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม

 • เรื่อง การประกันคุณภาพภายในและการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ
 • เอกสารประกอบการบรรยาย

23 มีนาคม 2560 ประชุมกรรมการกำกับติดตาม นครศรีฯ

24  มีนาคม 2560….นครนนวิทยา 5 

 • เรื่อง การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน

27 มีนาคม 2560  โรงเรียนโยธินบำรุง นครศรีฯ

29  มีนาคม 2560….อบจ.กระบี่

 • เรื่อง การจัดทำแผนยุทธศาสตร์และการประเมินผล

30-31 มีนาคม 2560  สพป.ตรัง เขต 1

 • เรื่อง การประกันคุณภาพภายใน การพัฒนาการจัดการเรียนรู้
Advertisements