ด้านวิจัยและประเมิน

หลักสูตรด้านการวิจัย การวัด และการประเมิน ที่พร้อมให้บริการทั่วไป มีดังนี้

ชื่อหลักสูตร

ระยะเวลา

1. กลยุทธ์การวิจัยเพื่อพัฒนางาน 1-3 วัน
2. การวิจัยและพัฒนางานทางวิชาการ 1-3 วัน
3. การวิจัยและพัฒนาสำหรับนักปกครองท้องถิ่น 1-3 วัน
4. เทคนิคการเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน 1-3 วัน
5. การจัดทำชุดโครงการวิจัย 1-3 วัน
6. การประเมินการปฏิบัติงาน 1-3 วัน
7. การประเมินนโยบาย แผนงาน และโครงการ 1-3 วัน
8. การประเมินหลักสูตรสถานศึกษา 1-3 วัน
9. การประเมินการฝึกอบรม 1-3 วัน
10. การออกแบบวิจัยเชิงประเมิน 1-3 วัน
11. การพัฒนาเครื่องมือประเมินการเรียนรู้ 1-3 วัน
12. การพัฒนาเครื่องมือเพื่อการวิจัยและประเมิน 1-3 วัน
13. เทคนิคสถิติเพื่อการวิจัยในชั้นเรียน 1-2 วัน
14. เทคนิคสถิติเพื่อการวิจัย 1-3 วัน
15.  การเขียนรายงานการวิจัยเชิงประเมิน 1-3 วัน
16. กลยุทธ์การบริหารจัดการโครงการวิจัย 1-2 วัน
17. การประเมินองค์กรและบุคลากร 1-3 วัน
18. การประกันคุณภาพภายในสำหรับโรงเรียนวิกฤติคุณภาพ 1-3 วัน
19. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ NT   O-NET  อย่างเป็นระบบ 1 วัน