วิจัยปี 2553-2561

งานวิจัย ปี 2556-61

 1. การพัฒนาหลักสูตรสวนกุหลาบศึกษา 2556-59(ปี 2556-59)
 2. การพัฒนามาตรฐานครูประจำชั้นและครูผู้สอน เครือข่ายสวนกุหลาบวิทยาลัย(2557-2559)
 3. การประเมินผลการขับเคลื่อนคุณภาพตามาตรฐานกุหลาบหลวง ปีการศึกษา 2558
 4. การพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช(ปี 2558-2559)
 5. การพัฒนาชุดโครงการวิจัยเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ปี 2559-2561(ปี 2558 หัวหน้าโครงการ)
 6. ประเมินการพัฒนาเครือข่ายปฏิรูปการเรียนรู้จังหวัดนนทบุรี ปี 2559-2561(ทุนสนับสนุนวิจัยจาก สกศ.) ก.พ.-ก.ค.59
 7. การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาอาชีวศึกษา : กรณีวิทยาลัยเทคโนโลยีไออารืพีซี จังหวัดระยอง

งานวิจัยปี 2553-55

 1. เรื่อง  “การประเมินหลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 51  สถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย”(หัวหน้าโครงการ)(2553)
 2. เรื่อง การประเมินโครงการปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555  ปีงบประณ 2553 ในเขตพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้  กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย(หัวหน้าโครงการ)(2554)
 3. เรื่อง การพัฒนาระบบตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ(ที่ปรึกษาโครงการ)(2553)
 4. ชุดโครงการวิจัย เรื่อง  “การจัดการศึกษาสำหรับลูกแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย”(ที่ปรึกษาโครงการ,2554)
 5. เรื่อง  ” การประเมินการจัดการศึกษาสำหรับลูกแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย”(ที่ปรึกษาโครงการ,2554)
 6. เรื่อง “การประเมินโครงการเรียนฟรี 15 ปี กระทรวงศึกษาธิการ” (ที่ปรึกษาโครงการ,2555)