วิจัย ประเมิน ที่ปรึกษา

เรียน สมาชิก หน่วยงาน ที่สนใจ

        หน่วยงานใดต้องการให้ทำการศึกษา วิจัย  ประเมินนโยบาย/แผนงาน/โครงการ  หรือให้คำแนะนำช่วยเหลือในบางลักษณะ เช่น การออกแบบวิจัย การสร้างเครื่องมือวิจัย  การวิเคราะห์ข้อมูล หรือการเขียนรายงานการวิจัย  การบรรณาธิการรายงานการวิจัย  สามารถติดต่อได้ โดยช่องทางด้านล่างนะครับ

                                               รศ.ดร.สุพักตร์ พิบูลย์

>>ติดต่อ ปรึกษา หารือ เกี่ยวกับการวิจัย คลิ๊กที่นี่<< 

 

ตัวอย่างผลงานในอดีต

ปี 2553

1. เรื่อง  “การประเมินหลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 51  สถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย”(หัวหน้าโครงการ)

2. เรื่อง การประเมินโครงการปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555  ปีงบประณ 2553 ในเขตพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้  กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย(หัวหน้าโครงการ)

3. เรื่อง การพัฒนาระบบตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ(ที่ปรึกษาโครงการ)

ปี 2554

1. ชุดโครงการวิจัย เรื่อง  “การจัดการศึกษาสำหรับลูกแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย”(ที่ปรึกษาโครงการ)

2. เรื่อง  ” การประเมินการจัดการศึกษาสำหรับลูกแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย”(ที่ปรึกษาโครงการ)

3. เรื่อง “การประเมินโครงการเรียนฟรี 15 ปี กระทรวงศึกษาธิการ” (ที่ปรึกษาโครงการ)