ห้องเรียน วิชา การประเมินโครงการ

ในการอบรมหลักสูตร การประเมินโครงการในระบบออนไลน์ ได้จำแนกหน่วยการสอนเป็น 10 หน่วย แต่ละหน่วยใช้เวลาไม่เท่ากัน ดังนี้

หน่วยที่ 1 การออกแบบโครงการให้สอดคล้องกับปัญหา ความต้องการจำเป็น(สัปดาห์ที่ 1)

หน่วยที่ 2 การเลือกโครงการที่จะประเมิน เพื่อเป็นผลงานทางวิชาการและการบรรยายโครงการ(สัปดาห์ที่ 2)

หน่วยที่ 3 แบบจำลองการประเมิน(สัปดาห์ที่ 3-4)

หน่วยที่ 4 การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตของการประเมิน(สัปดาห์ที่  4)

หน่วยที่ 5 การออกแบบประเมิน(สัปดาห์ที่ 5-6)

หน่วยที่ 6 การจัดทำโครงการประเมิน(สัปดาห์ที่ 6)

หน่วยที่ 7 การพัฒนาเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการประเมินโครงการ(สัปดาห์ที่ 7-8)

หน่วยที่ 8 การเก็บรวบรวมข้อมูล(สัปดาห์ที่ 9)

หน่วยที่ 9 การวิเคราะห์ข้อมูล(สัปดาห์ที่ 10-11)

หน่วยที่ 10 การเขียรายงานการประเมิน และการเผยแพร่ผลงาน(สัปดาห์ที่ 12)

หน่วยที่ 11 การเตรียมการเพื่อนำเสนอผลงานประเมินเป็นผลงานทางวิชกาการ(สัปดาห์ที่ 13)

หน่วยที่ 12 สัมมนาเสนอผลการประเมิน(สัปดาห์ที่ 14-16)

จะเริ่มเรียนสัปดาห์แรก ในวันที่ 22-26 ก.พ.2559


 

>>สมัครเข้ารับการอบรม<<

>>ขอเข้ากลุ่มใน fb ชื่อกลุ่ม “รุ่น 1/2559 วิชา การประเมินโครงการ” <<