หลักสูตรพิเศษ ปี 59

เรียน สมาชิก หรือผู้สนใจ ทุกท่าน
        ท่านสามารถติดต่อ ประสานงาน เพื่อขอใช้บริการหลักสูตรฝึกอบรมรายการใด ๆ ได้ นะครับ แต่ละรายการ สามารถปรับเป็นหลักสูตร 3 ชั่วโมง 6 ชั่วโมง 12-18 ชั่วโมง ตามความต้องการ  ส่วนหนึ่งเป็นหลักสูตรพิเศษสำหรับปี 2559  อีกส่วนหนึ่งเป็นหลักสูตรทั่วไปด้านสถิติ วิจัย การวัดและการประเมิน ซึ่งสามารถตรวจสอบรายการหลักสูตรได้ที่ลิงค์ด้านล่าง

——————ดร.สุพักตร์ พิบูลย์—————–


 

      ในปี พ.ศ.2559 ได้จัดทำหลักสูตรฝึกอบรม พิเศษ สำหรับบริการสถานศึกษา หรือกลุ่มเป้าหมายที่สนใจ ดังต่อไปนี้iconnew

1. การพัฒนาผลงานทางวิชาการประเภท”การประเมินโครงการ”
เพื่อก้าวสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สำหรับรอง ผอ.สถานศึกษา หรือผู้อำนวยการีสถานศึกษา
——————————–
ถือเป็นหลักสูตรที่มุ่งสร้างขวัญ กำลังใจแก่ ผอ. หรือ รองผอ.สถานศึกษา..ในหลักสูตรนี้ จะมีการวางแผนดูแลเป็นพิเศษ จนผู้เข้าสัมมนาทุกคน สามารถพัฒนาผลงานทางวิชาการจนแล้วเสร็จ(ที่เน้นการพัฒนางานในหน้าที่จนประสบ ความสำเร็จ)..ขอบเขตเนื้อหาสาระ เป็นดังนี้
1. การวิเคราะห์ปัญหาของสถานศึกษา เพื่อเลือกโครงการหรือนวัตกรรมที่ตรงปกับปัญหาวิกฤติของสถานศึกษา
2. การสังเคราะห์ทางเลือก/กิจกรรม/โครงการ เพื่อแก้ปัญหาหรือยกระดับคุณภาพงานในหน้าที่
3. การออกแบบประเมินเชิงขับเคลื่อนทฤษฎี
4. ประชุมปฏิบัติการออกแบบประเมินโครงการสำคัญๆ/ที่มีน้ำหนักเพียงพอต่อการเสนอเป็นผลงานทางวิชาการ
5. ประชุมปฏิบัติการสร้างเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลและการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการประเมินนโยบาย แผนงานหรือโครงการ
—————————–
เป็นหลักสูตร 12 ชั่วโมง  ผู้ผ่านการอบรมจะมีโอกาสจัดทำกรอบการประเมินและกรอบเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลได้ชัดเจนใน ระดับหนึ่ง หลังจากนั้นต้องใช้กระบวนการนิเทศ สื่อสารในระบบออนไลน์ เพื่อสนับสนุนให้สามารถดำเนินการจนแล้วเสร็จ

2. หลักสูตร “การออกแบบการเรียนรู้แบบบูรณาการ” สำหรับครูผู้สอน
———————————————-
หลักสูตรนี้  เน้นขอบเขตสาระและประสบการณ์ ดังนี้
1. หลักการในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
2. ฝึกปฏิบัติออกแบบการเรียนรู้ในรายวิชา ปีการศึกษา 2559(วิเคราะห์คำอธิบายรายวิชา กำหนดหน่วยการเรียนรู้ แนวทางการจัดการเรียนรู้ งานที่มอบหมายให้ทำที่เป็น Authentic Learning รวมทั้งการออกแบบนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้)
3. จัดทำกำหนดการกำกับ ติดตาม นิเทศ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดับกลุ่มสาระ ระดับโรงเรียน และระดับสหวิทยาเขต และการจัดทำระบบนิเทศ-แลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบออนไลน์(Online PLC)
เป็นหลักสูตร 1 วัน ผมคิดว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการจัดการเรียนรู้ใน ปีการศึกษา 2559
————————–
สำหรับภาคต้น 2559…ควร
-ประกาศตารางสอนปี 2559 ภายใน 20 มี.ค.59
-ครูผู้สอนระดับชั้นเดียวกัน จะต้องประชุม กำหนดชิ้นงานบูรณาการ…ภายใน 25 มี.ค.2559
-ครูผู้สอนแต่ละรายวิชา ประกาศกำหนดการสอน 18 สัปดาห์(อัฟโหลด ขึ้นเว็บ)..ภายใน 30 มี.ค.59
…(ก่อนปิดภาคเรียน เด็กนักเรียนจะได้ตารางสอน ทราบชิ้นงานที่ต้องทำ ทราบสัดส่วนคะแนน จะทำให้เด็กที่ใส่ใจ จะมีเวลาเตรียมตัวในระหว่างปิดภาคปลาย)
-กำหนดวันสัมมนาความพร้อมในการสอนภาคต้น 2559 ภายใน 15 พ.ค.2559
-กำหนดวันสัมมนาและกเปลี่ยนเรียนรู้ ทุก 2 สับดาห์


 

3. การขับเคลื่อนคุณภาพในระบบองค์คณะบุคคล สำหรับเขตพื้นที่การศึกษา               ( หลักสูตร 3-6 ชั่วโมง)
————————————
หลักสูตรนี้ เน้นการนำเสนอประสบการณืและแนวคิดในการขับเคลื่อนคุณภาพเขตพื้นที่การศึกษาในระบบองค์คณะบุคคล มีสาระครอบคลุมในเรื่องต่อไปนี้ คือ
1. ปัจจัยสาเหตุที่ทำให้คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานตกต่ำ
2. ระบบองค์คณะบุคคล และระบบการทำงานตามบทบาทหน้าที่
3. กลยุทธ์/แนวทางการขับเคลื่อนคุณภาพเขตพื้นที่ ตามแนวคิด Empowerment Approach
4. กลยุทธ์/โครงการที่ควรดำเนินการโดยเร่งด่วนระหว่างปี 2559-2563


 

4. การขับเคลื่อนคุณภาพสถานศึกษา ด้วยระบบแผนยุทธศาสตร์ (สำหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และอาชีวศึกษา)
——————————————–
ได้ออกแบบหลักสูตรประชุมปฏิบัติการ 18 ชั่วโมง(2-3 วันทำการ) เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนใช้ระบบแผนยุทธศาสตร์เป็นเครื่องมือในการยกระดับ คุณภาพสถานศึกษา อย่างเป็นระบบ(จัดทำแผนระยะ 3 ปี และถอดแผนปฏิบัติการประจำปี) มุ่งหวังจัดประชุมปฏิบัติการทำแผนระยะ 3 ปี ให้กับโรงเรียน หรือกลุ่มโรงเรียน(สหวิทยาเขต) โดยทั่วไป
จริง ๆ แล้ว หลักสูตรประชุมปฏิบัติการลักษณะนี้ ได้จัดอบรมให้กับโรงเรียนต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง เฉพาะในปี 2559 นี้ จะเน้นจัดทำเอกสารประกอบที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น สำหรับโรงเรียนใน สพม.4 หรือจังหวัดใกล้เคียง ตั้งใจว่าจะจัดประชุมแบบกลุ่มย่อย(ณ สำนักงานของผม ที่ลาดหลุมแก้ว) หรือ ตามความต้องการของโรงเรียน/สหวิทยาเขต

—————————————–
หลักสูตร 18 ชั่วโมง(3 วัน)
รายวิชา/กิจกรรมการประชุมปฏิบัติการ

1. แนวคิดในการขับเคลื่อนคุณภาพสถานศึกษา ในศตวรรษที่ 21(3 ชั่วโมง)
2. การวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน-ปัญหาของสถานศึกษา และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรต้นสังกัด และวิสัยทัศน์ พันธกิจของสถานศึกษาระยะ 3 ปีที่ผ่านมา(1 ชั่วโมง)
3. กรณีศึกษา การจัดทำกรอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา( 2 ชั่วโมง 30 นาที)
———————————
4. ประชุมปฏิบัติการจัดทำกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาระยะ 3 ปี(3 ชั่วโมง)
5. การสังเคราะห์รายการโครงการและแนวดำเนินการระยะ 3 ปี และการสังเคราะห์แผนปฏิบัติการประจำปี(3 ชั่วโมง)
———————————
6. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการยกระดับคุณภาพสถานศึกษา(3 ชั่วโมง)
7. การจัดทำปฏิทินการขับเคลื่อนคุณภาพและการประกันคุณภาพสถานศึกษา ระยะ 1 ปี และ 3 ปี(1 ชั่วโมง)
8. การพัฒนาระบบฐานข้อมูล ระดับรายบุคคล ระดับกลุ่มสาระและระดับสถานศึกษา(1 ชั่วโมง 30 นาที)
9. สรุป สังเคราะห์ แนวปฏิบัติต่อเนื่อง เพื่อการขับเคลื่อนระบบแผนยุทธศาสตร์(30 นาที)


 

5. การบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาในบทบาทของครูแกนนำ(สำหรับครู คศ.3-4)

เป็นหลักสูตรที่เหมาะกับเขตพื้นที่ กลุ่มโรงเรียน หรือโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีครูจำนวนมาก ที่ต้องการให้ครูอาวุโส ทำหน้าที่ครูแกนนำ ในการร่วมพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ  สาระประกอบด้วย

  1. เจตนารมณ์ของการส่งเสริมครูขึ้นสู่วิทยฐานะขั้นสูง
  2. แนวคิดในการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21
  3. การวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้
  4. การบริหารจัดการในรูปแบบของชุดโครงการวิจัย สำหรับครูแกนนำ

นอกจากนี้  ยังมีหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ การวัด การประเมิน การวิจัย การใช้สถิติเพื่อการวิจัย หรือแนวปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอื่น ๆ  สามารถตรวจสอบได้ที่ลิงค์ด้านล่างต่อไปนี้

 >>สนใจสมัครเข้ารับการอบรม<<

BALL>>หลักสูตร บริการทางวิชาการทั่วไป ที่พร้อมให้บริการ<<BALL