หลักสูตรพิเศษ ปี 2560

เรียน สมาชิก หรือผู้สนใจ ทุกท่าน
        ท่านสามารถติดต่อ ประสานงาน เพื่อขอใช้บริการหลักสูตรฝึกอบรมรายการใด ๆ ได้ นะครับ แต่ละรายการ สามารถปรับเป็นหลักสูตร 3 ชั่วโมง 6 ชั่วโมง 12-18 ชั่วโมง ตามความต้องการ  เป็นหลักสูตรพิเศษสำหรับปี 2560-61  สำหรับหลักสูตรทั่วไปด้านสถิติ วิจัย การวัดและการประเมิน ท่านก็สามารถตรวจสอบรายการหลักสูตรได้ที่ลิงค์ด้านล่าง

——————ดร.สุพักตร์ พิบูลย์—————–

 

      ในปี พ.ศ.2560 ได้จัดทำหลักสูตรฝึกอบรม พิเศษ สำหรับบริการสถานศึกษา หรือกลุ่มเป้าหมายที่สนใจ ดังต่อไปนี้iconnew

1. การพัฒนาผลงานทางวิชาการประเภท”การประเมินโครงการ”
เพื่อก้าวสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สำหรับรอง ผอ.สถานศึกษา หรือผู้อำนวยการสถานศึกษา
——————————–
ถือเป็นหลักสูตรที่มุ่งสร้างขวัญ กำลังใจแก่ ผอ. หรือ รองผอ.สถานศึกษา..ในหลักสูตรนี้ จะมีการวางแผนดูแลเป็นพิเศษ จนผู้เข้าสัมมนาทุกคน สามารถพัฒนาผลงานทางวิชาการจนแล้วเสร็จ(ที่เน้นการพัฒนางานในหน้าที่จนประสบ ความสำเร็จ)..ขอบเขตเนื้อหาสาระ เป็นดังนี้
1. การวิเคราะห์ปัญหาของสถานศึกษา เพื่อเลือกโครงการหรือนวัตกรรมที่ตรงปกับปัญหาวิกฤติของสถานศึกษา
2. การสังเคราะห์ทางเลือก/กิจกรรม/โครงการ เพื่อแก้ปัญหาหรือยกระดับคุณภาพงานในหน้าที่
3. การออกแบบประเมินเชิงขับเคลื่อนทฤษฎี
4. ประชุมปฏิบัติการออกแบบประเมินโครงการสำคัญๆ/ที่มีน้ำหนักเพียงพอต่อการเสนอเป็นผลงานทางวิชาการ
5. ประชุมปฏิบัติการสร้างเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลและการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการประเมินนโยบาย แผนงานหรือโครงการ
—————————–
เป็นหลักสูตร 12 ชั่วโมง  ผู้ผ่านการอบรมจะมีโอกาสจัดทำกรอบการประเมินและกรอบเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลได้ชัดเจนใน ระดับหนึ่ง หลังจากนั้นต้องใช้กระบวนการนิเทศ สื่อสารในระบบออนไลน์ เพื่อสนับสนุนให้สามารถดำเนินการจนแล้วเสร็จ

2. หลักสูตร “การออกแบบการเรียนรู้แบบบูรณาการ” สำหรับครูผู้สอน
———————————————-
หลักสูตรนี้  เน้นขอบเขตสาระและประสบการณ์ ดังนี้
1. หลักการในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
2. ฝึกปฏิบัติออกแบบการเรียนรู้ในรายวิชา ปีการศึกษา 2560(วิเคราะห์คำอธิบายรายวิชา กำหนดหน่วยการเรียนรู้ แนวทางการจัดการเรียนรู้ งานที่มอบหมายให้ทำที่เป็น Authentic Learning รวมทั้งการออกแบบนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้)
3. จัดทำกำหนดการกำกับ ติดตาม นิเทศ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดับกลุ่มสาระ ระดับโรงเรียน และระดับสหวิทยาเขต และการจัดทำระบบนิเทศ-แลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบออนไลน์(Online PLC)
เป็นหลักสูตร 1 วัน ผมคิดว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการจัดการเรียนรู้ใน ปีการศึกษา 2559
————————–
สำหรับภาคต้น 2560…ควร
-ประกาศตารางสอนปี 2560 ภายใน 20 มี.ค.60
-ครูผู้สอนระดับชั้นเดียวกัน จะต้องประชุม กำหนดชิ้นงานบูรณาการ…ภายใน 25 มี.ค.2560
-ครูผู้สอนแต่ละรายวิชา ประกาศกำหนดการสอน 18 สัปดาห์(อัฟโหลด ขึ้นเว็บ)..ภายใน 30 มี.ค.60
…(ก่อนปิดภาคเรียน เด็กนักเรียนจะได้ตารางสอน ทราบชิ้นงานที่ต้องทำ ทราบสัดส่วนคะแนน จะทำให้เด็กที่ใส่ใจ จะมีเวลาเตรียมตัวในระหว่างปิดภาคปลาย)
-กำหนดวันสัมมนาความพร้อมในการสอนภาคต้น 2560 ภายใน 15 พ.ค.2560
-กำหนดวันสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทุก 2 สับดาห์


 

3. การขับเคลื่อนคุณภาพในระบบองค์คณะบุคคล สำหรับเขตพื้นที่การศึกษา               ( หลักสูตร 3-6 ชั่วโมง)
————————————
หลักสูตรนี้ เน้นการนำเสนอประสบการณืและแนวคิดในการขับเคลื่อนคุณภาพเขตพื้นที่การศึกษาในระบบองค์คณะบุคคล มีสาระครอบคลุมในเรื่องต่อไปนี้ คือ
1. ปัจจัยสาเหตุที่ทำให้คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานตกต่ำ
2. ระบบองค์คณะบุคคล และระบบการทำงานตามบทบาทหน้าที่
3. กลยุทธ์/แนวทางการขับเคลื่อนคุณภาพเขตพื้นที่ ตามแนวคิด Empowerment Approach
4. กลยุทธ์/โครงการที่ควรดำเนินการโดยเร่งด่วนระหว่างปี 2560-2563


 

4. การขับเคลื่อนคุณภาพสถานศึกษา ด้วยระบบแผนยุทธศาสตร์ (สำหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และอาชีวศึกษา)
——————————————–
ได้ออกแบบหลักสูตรประชุมปฏิบัติการ 18 ชั่วโมง(2-3 วันทำการ) เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนใช้ระบบแผนยุทธศาสตร์เป็นเครื่องมือในการยกระดับ คุณภาพสถานศึกษา อย่างเป็นระบบ(จัดทำแผนระยะ 3 ปี และถอดแผนปฏิบัติการประจำปี) มุ่งหวังจัดประชุมปฏิบัติการทำแผนระยะ 3 ปี ให้กับโรงเรียน หรือกลุ่มโรงเรียน(สหวิทยาเขต) โดยทั่วไป
จริง ๆ แล้ว หลักสูตรประชุมปฏิบัติการลักษณะนี้ ได้จัดอบรมให้กับโรงเรียนต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง เฉพาะในปี 2560 นี้ จะเน้นจัดทำเอกสารประกอบที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น สำหรับโรงเรียนใน สพม.4 หรือจังหวัดใกล้เคียง ตั้งใจว่าจะจัดประชุมแบบกลุ่มย่อย(ณ สำนักงานของผม ที่ลาดหลุมแก้ว) หรือ ตามความต้องการของโรงเรียน/สหวิทยาเขต

—————————————–
หลักสูตร 18 ชั่วโมง(3 วัน)
รายวิชา/กิจกรรมการประชุมปฏิบัติการ

1. แนวคิดในการขับเคลื่อนคุณภาพสถานศึกษา ในศตวรรษที่ 21(3 ชั่วโมง)
2. การวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน-ปัญหาของสถานศึกษา และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรต้นสังกัด และวิสัยทัศน์ พันธกิจของสถานศึกษาระยะ 3 ปีที่ผ่านมา(1 ชั่วโมง)
3. กรณีศึกษา การจัดทำกรอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษา( 2 ชั่วโมง 30 นาที)
———————————
4. ประชุมปฏิบัติการจัดทำกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาระยะ 3 ปี(3 ชั่วโมง)
5. การสังเคราะห์รายการโครงการและแนวดำเนินการระยะ 3 ปี และการสังเคราะห์แผนปฏิบัติการประจำปี(3 ชั่วโมง)
———————————
6. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการยกระดับคุณภาพสถานศึกษา(3 ชั่วโมง)
7. การจัดทำปฏิทินการขับเคลื่อนคุณภาพและการประกันคุณภาพสถานศึกษา ระยะ 1 ปี และ 3 ปี(1 ชั่วโมง)
8. การพัฒนาระบบฐานข้อมูล ระดับรายบุคคล ระดับกลุ่มสาระและระดับสถานศึกษา(1 ชั่วโมง 30 นาที)
9. สรุป สังเคราะห์ แนวปฏิบัติต่อเนื่อง เพื่อการขับเคลื่อนระบบแผนยุทธศาสตร์(30 นาที)


 

5. การบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาในบทบาทของครูแกนนำ(สำหรับครู คศ.3-4)

เป็นหลักสูตรที่เหมาะกับเขตพื้นที่ กลุ่มโรงเรียน หรือโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีครูจำนวนมาก ที่ต้องการให้ครูอาวุโส ทำหน้าที่ครูแกนนำ ในการร่วมพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ  สาระประกอบด้วย

  1. เจตนารมณ์ของการส่งเสริมครูขึ้นสู่วิทยฐานะขั้นสูง
  2. แนวคิดในการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21
  3. การวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้
  4. การบริหารจัดการในรูปแบบของชุดโครงการวิจัย สำหรับครูแกนนำ

นอกจากนี้  ยังมีหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ การวัด การประเมิน การวิจัย การใช้สถิติเพื่อการวิจัย หรือแนวปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอื่น ๆ  สามารถตรวจสอบได้ที่ลิงค์ด้านล่างต่อไปนี้

 >>สนใจสมัครเข้ารับการอบรม<<

BALL>>หลักสูตร บริการทางวิชาการทั่วไป ที่พร้อมให้บริการ<<BALL