การพัฒนาผลงานทางวิชาการประเภท”การประเมินโครงการ”

หลักสูตร  การพัฒนาผลงานทางวิชาการประเภท”การประเมินโครงการ” เพื่อก้าวสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สำหรับรอง ผอ.สถานศึกษา
——————————-
เป็นโปรแกรมพิเศษ ในปี 2559 เน้นการให้ความรู้และชี้แนะแนวทางการพัฒนาผลงานทางวิชาการประเภท “การประเมินโครงการ” เพื่อเตรียมการสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ(คศ.3) สำหรับรองผอ.สถานศึกษา..มุ่งสร้างขวัญ กำลังใจแก่รองผอ.สถานศึกษา (รองผอ.สถานศึกษา เป็นตำแหน่งงานที่มีภาระหนักมาก เขตพื้นที่ ควรเสริมแรง สร้างขวัญกำลังใจ โดยเฉพาะในเรื่อง การส่งเสริมให้ก้าวหน้าในตำแหน่งการงาน)…ตามหลักสูตรนี้ ผู้เข้าสัมมนาทุกคน จะสามารถพัฒนาผลงานทางวิชาการจนแล้วเสร็จ(ประเมินโครงการพัฒนางานในหน้าที่ ที่ประสบความสำเร็จแล้ว )..ขอบเขตเนื้อหาสาระ เป็นดังนี้
1. หลักในการออกแบบโครงการ ที่สอดคล้องกับปัญหาของสถานศึกษา : วิเคราะห์ปัญหา ความต้องการจำเป็นก่อนการกำหนดโครงการ
2. การสังเคราะห์ทางเลือก/กิจกรรม/โครงการ เพื่อแก้ปัญหาหรือยกระดับคุณภาพงานในหน้าที่
3. การออกแบบประเมินเชิงขับเคลื่อนทฤษฎี
4. ประชุมปฏิบัติการออกแบบประเมินโครงการสำคัญๆ ที่มีน้ำหนักเพียงพอต่อการเสนอเป็นผลงานทางวิชาการ
5. ประชุมปฏิบัติการสร้างเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลและการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการประเมินนโยบาย แผนงานหรือโครงการ
—————————–
…คาดหวังว่า เวลา 12 ชั่วโมง น่าจะทำให้ได้กรอบการประเมินและกรอบเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลได้ชัดเจนใน ระดับหนึ่ง หลังจากนั้นคงต้องใช้กระบวนการนิเทศ สื่อสารในระบบออนไลน์ เพื่อสนับสนุนให้สามารถดำเนินการจนแล้วเสร็จ

 

>>สนใจสมัครเข้ารับการอบรม<<