สอน ป.เอก KPRU

เรียน  นักศึกษาที่เรียนวิชา การประเมินยุทธศาสตร์ฯ ทุกท่าน

เนื่องจากในการจัดการเรียนการสอนวิชา การประเมินยุทธศาสตร์ ในภาคเรียนที่ 2/2559  คณาจารย์มีโอกาสพบนักศึกษาในการสัมมนากลุ่มเพียง 4 ครั้ง(4 เสาร์-อาทิตย์) ดังนั้น เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอใช้ช่องทางในระบบทางไกลผ่านจอภาพเสริมการเรียนในห้องเรียน 

        การสัมมนา ใช้ห้องสัมมนาผ่าน facebook  ดังนั้น ถ้าใครไม่มี account ให้สมัครก่อน แล้วขอ add ไปที่  Suphak Pibool  ผมจะจัดเข้ากลุ่มครับ

                                                รศ.ดร.สุพักตร์  พิบูลย์

 

>>เข้าห้องสัมมนา<<