งาน สทศ.2559-62

งาน สทศ.ในบทบาทอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง สทศ.ปี 2559-2562

การประชุม ครั้ง9/2559 : เสนอให้

  • จัดทำปฏิทินการประชุมในรอบปี ที่ระบุวาระชัดเจน
  • ใช้โน๊ตบุ๊คช่วยบันทึกการประชุมแบบทันทีทันใด
  • สรุปผการประชุมภายใน 5 วัน โดย ผองกลุ่มหรือรองผอ.สทศ.ตรวจสอบ ก่อนส่งให้คณะกรรมการ
  • ตรวจสอบ/ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการประชุม โดยรองผอ./ดร.สุพักตร์ ช่วยซักซ้อมความพร้อม
  • การควบคุมความเสี่ยงเดิมในปีก่อน ไม่ให้เกิดขึ้นอีก โดยควรมีวาระการรายงานผลการป้องกัน ในรอบปีอย่างชัดเจน(รายงาน 2 ครั้ง/ปี)