งาน สมศ.2559-62

บทความที่เขียนเพื่อกระตุ้นหรือนิเทศงานประกันคุณภาพการศึกษา อย่างต่อเนื่อง ดูที่

http://drsuphakeqa2559.blogspot.com/