งานจัดตั้งสำนักวิชาครุศาสตร์ WU

 นับตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 ผมตัดสินใจรับปาก ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับผิดชอบดูแลการจัดตั้งสำนักวิชาครุศาสตร์และนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่เน้นหลักการสำคัญในการผลิตครูให้มีลักษณะเด่นในสมรรถนะต่อไปนี้

สมรรถนะที่เป็นจุดเน้นของบัณฑิตครู

  • จิตวิญญาณความเป็นครู  โดยให้ความสำคัญกับกระบวนการ Socialization ที่เป็นระบบ
  • สมรรถนะด้านการคิดวิเคราะห์-คิดสังเคราะห์ แก้ปัญหา เผชิญปัญหา :  ให้เป็นครูที่มีความสามารถในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์…โดยเน้นกระบวนการการสอนที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน(Problem-based  learning ในลักษณะของ Authentic Learning) และกลยุทธ์การสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน(Research-based Instructional Strategies)
  • สมรรถนะด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้…เน้นฝึกทักษะการสร้างนวัตกรรมในการจัดการศึกษาหรือ จัดการเรียนรู้ อย่างต่อเนื่องตลอด 4 ปีของการเรียนภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
  • สมรรถนะด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร…ที่เน้นการฝึกทักษะอย่างต่อเนื่อง จนมีความสามารถระดับดี ก่อนสำเร็จการศึกษา

 อัตลักษณ์ “เปี่ยมด้วยความเป็นครู  สร้างสรรค์การเรียนรู้อย่างมืออาชีพ” หลักสูตรผลิตครู ต้องให้ความสำคัญในเรื่องต่อไปนี้

  • การเตรียมตัวป้อนที่มีคุณภาพ : คัดเลือกเด็กเก่งและสนใจ เตรียมเด็กตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น-ตอนปลาย
  • กระบวนการจัดประสบการณ์ 5 ปี ที่มีประสิทธิภาพ : ส่งเสริมการเรียนรู้แบบ Authentic Learning-เรียนจากสภาพจริง ตลอดระยะ 4 ปี ก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   ทั้งนี้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ต้องมีโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพที่มีความพร้อมและครูพี่เลี้ยงมืออาชีพ/สมรรถนะสูง
  • การส่งเสริมเพื่อเข้าสู่วิชาชีพและการบ่มเพาะความเชี่ยวชาญในระยะ 10 ปีแรก : มหาวิทยาลัยจะต้องให้ความสำคัญกับการผลักดัน-ส่งเสริมให้เข้าสู่วิชาชีพและเดินทางบนเส้นทางชีวิตครูอย่างมืออาชีพ ด้วยการดูแล ส่งเสริม พัฒนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตลอดระยะเวลา 10 ปีแรกของการประกอบวิชาชีพครู