• เรื่อง การขับเคลื่อนคุณภาพสู่การเป็นโรงเรียนขีดสมรรถนะสูง

10-11 พ.ย.58  สคบศ. เรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนางานบริหาร

  • สำหรับผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารเชี่ยวชาญ

12 พฤศจิกายน 2558…ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

13 พฤศจิกายน 2558..วิทยากรหลักสูตรผู้บริหารเชี่ยวชาญ สคบศ.

14-15 พฤศจิกายน 2558..สอนวิชาการประเมินยุทธศาสตร์

  • นักศึกษาป.่อก  มรภ.กำแพงเพชร
  • มรภ.กำแพงเพชร

17 พฤศจิกายน 2558 โรงเรียนสาธิต จุฬาลงกรณ์ฯ

  • เรื่อง การออกข้อสอบแบบเขียนตอบ และการวัดด้าน Non-cognitive

21 พฤศจิกายน 2558  สพป.พัทลุง 1

  • องค์คณะบุคคล และประธานกรรมการสถานศึกษา

24-25 พฤศจิกายน 2558 นครราชสีมา

  • คณาจารย์ บุคลากร ม.ราชภัฏมหาสารคาม

28 พฤศจิกายน 2558 ร.ร.พิบูลย์เกียรติ์  นครศรีฯ